Category Archives: Huishoudelike Geweld

Verskille tussen die wet op gesinsgeweld en die wet op beskerming teen teistering

Blog_2Daar is mense wat op ‘n daaglikse basis ly onder emosionele en fisiese mishandeling, maar nie heeltemal seker is wat hulle kan doen om dit te voorkom nie. Daar is twee opsies beskikbaar. Daar kan óf aansoek gedoen word vir ‘n Beskermingsbevel, óf vir ‘n Teisteringsbevel. Baie mense weet egter nie wat die verskil tussen die twee is en watter bevel van toepassing op hulle situasie sou wees nie.

‘n Beskermingsbevel word beskryf as ‘n vorm van ‘n hofbevel wat vereis dat ‘n party sekere dade moet doen, of ophou om sekere dade te doen. Hierdie bevele vloei uit die hof se krag om billike remedies toe te staan in die situasies. Die volgende moet teenwoordig wees wanneer jy aansoek doen vir ‘n beskermingsbevel:

 • Daar moet ʼn patroon van geweld wees.
 • Dit moet ‘n tipe huishoudelike geweld wees soos:
 • Fisiesegeweld
 • Seksuelegeweld
 • Finansiëlegeweld
 • Emosionele/verbalegeweld
 • Die geweldmoetteen diepersoon watdieaansoek bring, gerig wees.

‘n Beskermingsbevel word ingesluit in die Wet op Gesinsgeweld. Dit beteken dat die misbruik tussen twee persone moet wees wat in dieselfde huis woon, soos broer en suster, of ma en pa, ens. Sodra die aansoek vir ‘n Beskermingsbevel toegestaan is, word ‘n keerdatum uitgereik. Op die keerdatum kan die Applikant besluit om aansoek te doen dat die bevel verwyder word of dat die Hof dit ‘n finale bevel maak. Indien die bevel finaal gemaak word, is dit permanent bindend. Indien die Respondent die Beskermingsbevel oortree, kan hy/sy tot 5 jaar gevangenisstraf ontvang. As die Applikant onder valse voorwendsels vir ‘n Beskermingsbevel aansoek doen, kan die Applikant tot 2 jaar gevangenisstraf ontvang.

Die aansoek vir ‘n Beskermingsbevel is ‘n ex-parte aansoek, wat beteken dat die aansoek sonder die Respondent se teenwoordigheid in die Hof aangehoor kan word. Dit kan probleme veroorsaak in die geval waar die Respondent onskuldig is en nie die geleentheid kry om homself/haarself te verdedig nie.

As jy die slagoffer van beledigende of dreigende gedrag is deur iemand waarmee jy nie ‘n huishoudelike verhouding het nie, kan dit teistering wees. As jy geteister word, kan jy aansoek doen vir ‘n Teisteringsbevel. Die volgende is belangrike feite rakende Teisteringsbevele:

 • Geenpatroonis nodig nie, en’n eerste oortredingkanvoldoende weesvir die toestaan van ‘n Teisteringsbevel.
 • Geen verhouding word vereis nie, en dit kan tee niemand wees wat jy nie ken nie.
 • Geen geweld hoef teenwoordig te wees nie.
 • Teisteringsluit in:agtervolg, boodskappe, ongewenstepakkette, briewe, sielkundige skade, liggaamlike leed, finansiële skade, ens.

As jy besluit om aansoek te doen vir ‘n Teisteringsbevel sonder dat jy weet  teen wie dit is, kan die Hof ‘n polisiebeampte vra om die saak te ondersoek. Die aansoek vir ‘n Teisteringsbevel vind plaas in ‘n ope hof, wat beteken dat dit nie privaat is nie – dit kan soms veroorsaak dat slagoffers nie aansoek doen om hierdie bevel nie. Sodra ‘n Teisteringsbevel toegestaan is, is dit bindend vir 5 jaar. Indien die Applikant die bevel wil terugtrek, moet die Hof tevrede wees dat die omstandighede verander het. Verbreking van ‘n Teisteringsbevel kan tot 5 jaar gevangenisstraf lei, en dit is ook dieselfde straf wat opgelê kan word vir Applikante wat die aansoek onder valse voorwendsels bring.

Dit is belangrik om te weet dat daar oplossings beskikbaar is vir slagoffers van afbrekende verhoudings. Of dit nou emosionele, fisiese of finansiële mishandeling is deur iemand wat jy ken of agtervolging en teistering deur ‘n onbekende persoon, dit het tyd geword om standpunt in te neem teen mishandeling.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd jou regsadviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. E&OE.