Monthly Archives: April 2014

Implikasies van boedelbelasting

A1Boedelbelasting word, kragtens die Wet op Boedelbelasting, gehef op die belasbare waarde van die boedel.

Die algemene reël is dat indien die belastingbetaler gewoonlik in Suid-Afrika woonagtig is ten tye van sy/haar dood, al die bates (insluitend eiendom geag eiendom te wees), waar ook al geleë, ingesluit sal word in die bruto waarde van die boedel vir die bepaling van die boedelbelasting daarop betaalbaar.

Tans bedra boedelbelasting 20% van die belasbare waarde van die boedel. Buitelanders/nie-inwoners betaal ook boedelbelasting op hulle eiendom in Suid-Afrika.

Om die gevolge van boedelbelasting te minimaliseer moet mens die berekening daarvan verstaan. Die volgende is van toepassing in die bepaling van jou aanspreeklikheid:

 1. Watter eiendom ingesluit moet word.
 2. Watter eiendom “geagte eiendom” is.
 3. Toelaatbare aftrekkings: die moontlike aftrekkings wat toegelaat word by die bereddering van die boedel.

Eiendom sluit in alle eiendom of enige reg op eiendom, inbegrepe roerende of onroerende, liggaamlike of onliggaamlike eiendom wat geregistreer is in die oorledene se naam tydens sy/haar dood. Dit sluit ook sekere tipes annuïteite, opsies om grond of aandele te koop, welwillendheid en intellektuele eiendom in.

Geagte eiendom

A.        Versekeringspolisse

i)    Sluit opbrengste in van binnelandse versekeringspolisse [betaalbaar in Suid-Afrika in die Suid-Afrikaanse geldeenheid (ZAR)], uitgeneem op die lewe van die oorledene, ongeag wie die eienaar (begunstigde) is.

ii)   Die opbrengs van so ‘n polis is onderhewig aan boedelbelasting. Dit kan egter verminder word met die bedrag van die premies, plus rente teen 6% per jaar, in die mate wat die premies deur ‘n derde persoon (die begunstigde) wat geregtig is op die opbrengs van die polis, betaal is. Premies betaal deur die oorledene is nie vir boedelbelastingdoeleindes aftrekbaar van die opbrengs nie.

iii) As die opbrengs van ‘n polis betaalbaar is aan die langslewende eggenoot of aan ‘n kind van die     oorledene kragtens ‘n behoorlik geregistreerde huweliksvoorwaardekontrak (d.w.s. geregistreer by die Aktekantoor) sal die polis geheel en al vrygestel wees van boedelbelasting.

iv) Waar ‘n polis deur besigheidsvennote uitgeneem word op mekaar se lewens en daar aan sekere kriteria voldoen word, word die opbrengs van boedelbelasting vrygestel.

B.      Voordele betaalbaar deur pensioen- en ander fondse deur of as gevolg van die dood van die oorledene

Betalings deur sodanige fondse (pensioen-, aftree-annuïteit-, voorsorgfondse) bestaan ​​gewoonlik uit twee komponente – ‘n enkelbedrag by die dood en ‘n annuïteit daarna. Die enkelbedragkomponent was vroeër onderhewig aan boedelbelasting maar vanaf 1 Januarie 2009 word geen bedrag wat ontvang is van so ‘n fonds, ingesluit by die boedel van die oorledene vir boedelbelastingdoeleindes nie.

C.      Skenkings ten tye van dood

Skenkings waar die begunstigde nie sal baat tot en met die afsterwe van die skenker nie, en waar die skenking slegs realiseer as die skenker te sterwe kom, is nie onderworpe aan skenkingsbelasting nie. Dit moet ingesluit word as ‘n bate in die oorledene se boedel en is onderhewig aan boedelbelasting.

D.      Eise kragtens die Wet op Huweliksgoedere (aanwaseise)

‘n Aanwas eis wat die boedel van ‘n oorledene teen die langslewende gade het, is eiendom geag eiendom te wees in die oorledene se boedel.

E.      Eiendom wat die oorledene by magte was om te vervreem onmiddellik voor sy dood (Artikel 3(3)(d) van die Wet op Boedelbelasting), soos byvoorbeeld om ‘n bate aan ‘n trust te skenk, kan beskou word geagte eiendom te wees.

Aftrekkings

Sommige van die belangrikste toelaatbare aftrekkings is die volgende:

1.   Die koste van die begrafnis, grafsteen en sterfbeduitgawes.

2.   Skulde wat op datum van afsterwe verskuldig is aan persone wat primêr woonagtig is in Suid-Afrika.

3.   Die mate waarin hierdie skulde vereffen moet word uit eiendom ingesluit in die boedel. Dit sluit in die oorledene se inkomstebelasting betaalbaar (ook kapitaalwinsbelasting) tot en met datum van afsterwe.

4.   Buitelandse bates en regte

 • Die algemene reël is dat buitelandse bates en regte van ‘n Suid-Afrikaanse burger, waar ook al geleë, as ‘n bate by sy boedel ingesluit is.
 • Die waarde daarvan kan egter afgetrek word vir boedelbelastingdoeleindes waar sodanige buitelandse eiendom verkry is voor die oorledene vir die eerste keer gewoonlik woonagtig in Suid-Afrika geword het, of die eiendom bekom is by wyse van skenking of erflating van ‘n nie-burger nadat die begunstigde vir die eerste keer gewoonlik woonagtig in Suid-Afrika geword het (met dien verstande dat die skenker of erflater nie gewoonlik woonagtig in Suid-Afrika was ten tye van die skenking of dood nie). Die bedrag van enige winste of opbrengs van enige sodanige eiendom is ook aftrekbaar.

5.   Skulde en laste verskuldig aan nie-inwoners

Skulde en laste verskuldig aan nie-inwoners is aftrekbaar, maar slegs in die mate wat sodanige skuld die waarde van die oorledene se bates geleë buite Suid-Afrika wat nie in die belasbare boedel ingesluit is nie, oorskry.

6.  Bemakings aan sekere openbare weldaadorganisasies

Waar eiendom bemaak is aan openbare weldaad- of welsynsorganisasies wat vrygestel is van inkomstebelasting, of aan die Staat of enige plaaslike owerheid in Suid-Afrika, sal die waarde van sulke eiendom van boedelbelasting afgetrek kan word.

7.   Eiendom bemaak aan langslewende gade [Artikel 4(q)]

 • Dit sluit in daardie deel van die waarde van die eiendom wat aan die langslewende gade bemaak is en wat nog nie as ‘n aftrekking toegelaat is nie.
 • Let daarop dat die opbrengs van ‘n polis betaalbaar aan die langslewende gade, as geagte eiendom in die boedel ingesluit word vir boedelbelastingdoeleindes, maar dat dit  aftrekbaar is kragtens Artikel 4(q).
 • Artikel 4 (q)-aftrekkings sal nie toegestaan ​​word waar die eiendom wat geërf is onderhewig is aan ‘n erflatingsprys nie.
 • Artikel 4 (q)-aftrekkings sal nie toegestaan word waar die bemaking is aan ‘n trust wat tot die voordeel van die langslewende gade geskep is, indien die trustee(s) ‘n diskresie het om sodanige eiendom of enige inkomste daaruit aan enige ander persoon buiten die langslewende gade te allokeer nie (‘n diskresionêre trust). Waar die trustee(s) geen diskresie met betrekking tot beide die inkomste en kapitaal van die trust het nie, kan die Artikel 4 (q)-aftrekking toegestaan word (‘n gevestigde trust).

Toelaatbare R 3.5 miljoen-afrekking tussen gades

Die Wet maak voorsiening dat die R3.5 miljoen-aftrekking van boedelbelasting van die oorledene verplaas kan word na die langslewende gade sodat die langslewende gade ‘n R7 miljoen-aftrekking kan gebruik by sy/haar dood. Die verplaasbaarheid van die aftrekking is slegs van toepassing as die hele waarde van die boedel van die eerssterwende gade nagelaat is aan die langslewende gade.

Lewensversekering vir boedelbelasting

Boedelbelasting sal normaalweg ook gehef word op hierdie versekeringsopbrengste.

Met erkenning aan:  Moore Stephens se “Estate Planning Guide”.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.

The validity of tax invoices: It is your responsibility

A2The audits of Value-Added Tax (VAT) returns by the South African Revenue Service (SARS), have increased the focus on the validity of tax invoices for the purposes of VAT.

A VAT vendor submitting VAT returns is responsible for ensuring that all invoices included in the returns comply with the relevant legislation. If valid tax invoices cannot be provided at the time of a VAT audit, the vendor may lose up to 100% of the input tax being claimed on the invoice, even if an amended valid invoice can be provided subsequent to the audit. Furthermore, serious penalties, interest and other consequences may be imposed on the VAT vendor for errors, intentional omissions and fraud.

Section 20 of the Value-Added Tax Act, No 89 of 1991, together with the VAT404 Guide for Vendors as updated in Dec 2012, sets out the requirements for a valid tax invoice.

A VAT vendor must issue a tax invoice within 21 days of the supply having been made where the consideration for the supply exceeds R50, whether the purchaser has requested this or not. If the consideration for the supply is R50 or less, a tax invoice is not required. However, a document such as a till slip or sales docket indicating the VAT charged by the supplier, will be required to verify the input tax.

The requirements for tax invoices of which the consideration or taxable supply is more than R5 000 are:

 • the words “tax invoice” in a prominent place;
 • name, physical address and VAT registration number of the supplier name, physical address and VAT registration number of the recipient;
 • original serial number of the tax invoice;
 • the date of issue of the tax invoice;
 • full and proper description of the goods sold and / or services rendered;
 • quantity or volume of goods and / or services supplied;
 • total amount of the invoice and VAT amount in South African currency (except for certain zero-rated supplies).

The requirements for tax invoices of less than R5 000 are:

 • the words “tax invoice” in a prominent place;
 • name, physical address and VAT registration number of the supplier;
 • original serial number of the tax invoice;
 • the date of issue of the tax invoice;
 • full and proper description of the goods sold and / or services rendered;
 • total amount of the invoice and VAT amount in South African currency (except for certain zero-rated supplies).

In the case of second-hand goods purchased from a non-vendor, the purchaser has to record the following information:

 • name, address and identity number of the supplier, confirmed by the person’s identity document or passport. (If the value of the supply is equal to or greater than R1 000, a copy of this document must be retained by the purchaser. If the non-vendor is a juristic person, a letterhead or similar document stating the name and registration number of the juristic person is required);
 • date of acquisition;
 • quantity or volume of goods;
 • description of the goods;
 • total consideration paid for the supply;
 • declaration by the supplier stating that the supply is not a taxable supply.

If a vendor fails to deduct an input tax in respect of a particular tax period, that input tax may be deducted in a later tax period, but limited to a period of five years from the date that the particular supply was made. However, when a vendor becomes aware of an output tax not declared in the relevant period, a corrected VAT return for that specific period should be submitted.  It is not acceptable to declare the output tax in the next period and SARS may impose penalties and interest on the output VAT omitted.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.

Sekere riglyne vir boedelbeplanning.

A3Die hoofdoel met boedelbeplanning is om toe te sien dat soveel as moontlik van jou geakkumuleerde rykdom vir jou eie voordeel aangewend word en vir die maksimum voordeel van jou afhanklikes by jou dood.

“Boedelbeplanning” word gedefinieer as die proses waarin ‘n program geskep en bestuur word om:

 1. Jou bates tydens jou leeftyd in stand te hou, te vermeerder en te beskerm;
 2. Die mees effektiewe en voordelige verdeling daarvan aan opvolgende generasie te verseker. 

Daar bestaan ‘n algemene wanindruk dat boedelbeplanning net handel met die maak van ‘n testament of om jou sake so te reël dat boedelbelasting bespaar word.

Elke persoon se boedel is uniek en dus behoort die struktuur volgens hy/sy eie unieke behoeftes en doelwitte opgestel te word.

Die tekort aan likiditeit by afsterwe kan uiteraard baie druk plaas op die oorblywende familie van ‘n oorledene, omdat die tekort aan kontant kan veroorsaak dat die eksekuteur bates sal moet verkoop om kontant te genereer.

Likiditeit beteken daar moet genoeg kontant beskikbaar wees om:

 1. Boedelbelasting te betaal;
 2. Boedeluitgawes en administrasie koste te betaal;
 3. Voorsiening te maak vir belasting verpligtinge wat met dood mag ontstaan soos kapitaal wins belasting. 

Tegnies word die boedel gevries totdat die Meester van die Hooggeregshof Eksekuteursbriewe uitgereik het.

Afsterwe sonder ‘n geldige testament, beteken dat jou boedel intestaat mee gehandel sal word, en die wetgewing oor intestate erfopvolging sal geld. Die wet op Intestate erfopvolging bepaal dat die langslewende eggenoot erf die grootste gedeelte van R125 000.00 of ‘n kindsdeel. ‘n Kindsdeel word bepaal deur die totale waarde van die boedel deur die hoeveelheid kinders en die oorlewende eggenoot te deel.

Waar partye binne gemeenskap van goed getroud is, gaan een helfte van die boedel na die langslewende eggenoot as gevolg van die huwelik , en die ander helfte vererf volgens die intestate erfopvolging. Indien daar geen oorlewende eggenoot of afhanklikes is nie , word die boedel verdeel tussen die ouers en kinders. Waar daar geen ouers of kinders is nie word dit verdeel tussen die naaste bloedverwante.

‘n Eksekuteur is geregtig op die volgende vergoeding:

 1. ‘n ooreengekome vergoeding in die Testament:
 2. 3.5% van die bruto bate waarde; of
 3. 6% op die inkomste wat na dood die boedel toeval. 

Eksekuteurs vergoeding is onderhewig aan BTW waar die eksekuteur so geregistreer is.

Indien die waarde van die boedel meer as R3,5 miljoen rand beloop, is boedelbelasting  betaalbaar op die balans meer as die R3,5miljoen, met die uitsondering van eiendom wat aan ‘n langslewende eggenoot bemaak is, aangesien dit vrygestel is van boedelbelasting en/of kapitaalwins belasting.

Artikel 3 van die Wet op die Onderverdeling van Landbougrond, verhoed die onderverdeling van landbougrond,  en die registrasie van onverdeelde aandele in meer as een persoon se naam en is dit onderhewig aan die Minister se goedkeuring.

‘n Minderjarige is ‘n kind jonger as 18 jaar, en enige bemakings aan so persoon word in die Voogdy fonds gehou, wat onder die administrasie van die Meester van die Hooggeregshof val. Hierdie fondse is nie vrylik beskikbaar nie en word gewoonlik belê teen onder markverwante rente koerse. Dit is dus aan te bevele dat voorsiening vir minderjarige kinders gemaak moet word deur ‘n trust.

Die Wet op Beslote Korporasies bepaal dat onderhewig aan ‘n samewerkings ooreenkoms, waar ‘n erfgenaam ‘n ledebelang moet erf (in terme van ‘n testament), moet die toestemming van die oorblywende lede (indien enige ) verkry word. Indien toestemming nie gegee word binne 28 dae nadat die versoek is deur die eksekuteur nie, is die eksekuteur verplig om die ledebelang te verkoop.

Artikel 3(3)(d) van die Boedelbelasting wet bepaal dat waar bates aan ‘n trust oorgedra word gedurende die boedel beplanner se leeftyd, maar hy/sy as trustee die mag behou wat hom/haar sou toelaat om eensydiglik van trust bates ontslae te raak vir sy eie of sy  begunstigdes se voordeel, dan mag dit wees dat sulke bates beskou kan word as sy/haar eie en deel sal vorm van sy/haar boedel vir doeleindes van boedelbelasting.

Waar partye getroud is binne gemeenskap van goed  het die oorlewende eggenoot ‘n eis vir 50% van die gekombineerde boedel, wat die werklike waarde van die boedel met 50% verminder. Die boedel word verdeel nadat al die skuld in die oorlye boedel betaal is (uitgesluit begrafnis koste en boedelbelasting, omdat hierdie verpligtinge van die bestorwe boedel is en nie die gesamentlike boedel nie). Slegs helfte van die bates in so boedel kan dus bemaak word.

Polisse wat uitgesluit is van insluiting vir doeleindes van boedelbelasting is, koop en verkoop, sleutelman polisse, en daardie polisse gesedeer aan ‘n eggenoot of kind in terme van ʼn huwelikskontrak.

Die opbrengs van lewensversekerings polisse kan gebruik word om:

 1. Inkomste te genereer om na afhanklikes om te sien terwyl met die boedel gehandel word;
 2. Boedel uitgawes te betaal, begrafniskoste, inkomste belasting, boedel administrasie en boedelbelasting. 

Die opbrengs van alle Suid Afrikaanse “huishoudelike “ polisse uitgeneem op die beplanner se lewe, en waar daar geen begunstigde genomineer is nie, sal binne die bestorwe boedel val.

Waar ‘n begunstigde wel genomineer is op die polis, sal die opbrengs geagte bates in die boedel te wees vir boedelbelasting doeleindes, afgesien daarvan dat die opbrengs direk betaal word aan die begunstigde (onderhewig aan die gedeeltelike uitsluitings gebaseer op die polis premies).

“Policies which are exempted from inclusion for estate duty purposes are buy and sell, key man policies, and those policies ceded to a spouse or child in terms of an antenuptial contract”.

Sekere bates in ‘n bestorwe boedel is uitgesluit van kapitaalwinsbelasting.

 1. Bates vir persoonlike gebruik (met sekere uitsonderings);
 2. Bates bemaak aan die langslewende eggenoot;
 3. Bates bemaak openbare voordeel organisasie;
 4. Diem opbrengs van lewens versekerings polisse, belange in voorsorg of annuïteit fondse, belange in pensioenfondse ;
 5. Die eerste R2 miljoen ten opsigte van die primêre woning;
 6. Die eerste R750, 000 ten opsigte van klein sake bates;

Geld eenhede, uitgesluit goud en platinum munte.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Types of marriage and estate planning

A4It is important to understand the legal implications of the marital property regime, especially when drafting a Last Will and Testament and also when entering into a marriage, as the regime chosen by the estate planner is going to affect his/her assets.

The most important forms of marriage are: marriage in community of property, marriage out of community of property (without accrual), and marriage out of community of property (with accrual).

Marriage in community of property

 1. There is no prior contractual arrangement, apart from getting married;
 2. Spouses do not have two distinct estates;
 3. There is a joint estate, with each spouse having a 50% share in each and every asset in the estate (no matter in whose name it is registered);
 4.  Applies to assets acquired before the marriage and during the marriage;
 5. Should one spouse incur debts in his own name it will automatically bind his/her spouse, who will also become liable for the debt;
 6. If a sequestration takes place (in the case of insolvency), the joint estate is sequestrated.

Marriage out of community of property without the accrual system

 1. An antenuptial contract (ANC) is drawn up by an attorney (who is registered as a notary), before the marriage;
 2. Where there is no contract, the marriage is automatically in community of property;
 3. The values of each spouse’s estate on going into the marriage are stipulated in the contract;
 4.  A marriage by ANC means that all property owned by spouses before the date of the marriage will remain the sole property of each spouse;
 5. Each spouse controls his/her own estate exclusively without interference from the other spouse, although each has a duty to contribute to the household expenses according to his/her means;
 6. To allow for assets acquired by spouses during the marriage to remain the sole property of each spouse, the accrual system must be specifically excluded in the ANC.

Marriage out of community of property with the accrual system

 1. The accrual system automatically applies unless expressly excluded in the antenuptial contract;
 2. The accrual system addresses the question of the growth of each spouse’s estate after the date of marriage. 

ESTATE PLANNING

Donations between spouses are exempt from donations tax and estate duty. 

Marriage in community of property

 1. In the event of the death of one spouse, the surviving spouse will have a claim for 50% of the value of the combined estate, thus reducing the actual value of the estate by 50%. The estate is divided after all the debts have been settled in a deceased estate (not including burial costs and estate duty, as these are the sole obligations of the deceased and not the joint estate).
 2. When drafting a Last Will and Testament, spouses married in community of property need to be aware that it is only half of any asset that he or she is able to bequeath.
 3. Upon the death of one spouse, all banking accounts are frozen (even if they are in the name of one of the spouses), which could affect liquidity.
 4. Donations or bequests to someone married in community of property can be made to exclude the community of property; in other words, if the donor stipulates that the donation must not fall into the joint estate, then the donee can build up a separate estate. However, returns on such separate assets will go back to the joint estate. 

Marriage out of community of property without the accrual system 

Each estate planner (spouse) retains possession of assets owned prior to and after the marriage. 

Marriage out of community of property with the accrual system

A donation from one spouse to the other spouse is excluded from the calculation of each spouse’s accrual; in other words, the recipient does not include it in his growth and the donor’s accrual is automatically reduced by the donation amount.

DIVORCE

In the event of divorce, the marriage will be dissolved by court decree, which will address such aspects as child maintenance, access, guardianship and custody, spousal maintenance, the division of assets, division of pension interests and so on.

COHABITATION AND DEFINITION OF ‘SPOUSE’

Cohabitation is defined as a stable, monogamous relationship where a couple who do not wish to or cannot get married, live together as spouses. The Taxation Laws Amendment Act has extended the definition of ‘spouses’ to include “a same sex or heterosexual union which the Commissioner is satisfied is intended to be permanent”.

Many pieces of legislation, including the Pension Funds Amendment Act and the Taxation Laws Amendment Act, now define spouse to include a partner in a cohabitative relationship, the effects of which are that cohabitees will benefit from the Section 4(q) estate duty deduction in the Estate Duty Act, and the donations tax exemptions of the Income Tax Act.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.