Category Archives: Internal news

Welkom by ons nuwe nuusbrief!

Geagte leser,

Welkom by die eerste uitgawe van ons maandelikse nuusbrief.  Die doel van ons nuusbrief, is om aan u interessante besigheidsartikels en waardevolle inligting, relevant tot ons wye reeks dienste, aan u te bring soos:

  • inligting oor die SAID, hul prosedures en praktyke;
  • nuttige en toepaslike besigheidswenke;
  • ‘n Samevatting van die belangrikste inligting van belang vir besigheid en die algemene publiek; en
  • inligting betreffende ons firma en sy aktiwiteite.

Ons vertrou dat u dit die moeite werd sal vind om die nuusbrief te lees en nooi u uit om kommentaar te lewer oor enigiets in die inhoud of om met ons te skakel vir verdere inligting of ander ondersteuning.

Meer oor ons kantoor

Die kantoor is in Vredenburg geopen in Oktober 1973. Kantoor spasie was vir ‘n geruime tyd gehuur in die Hoofstraat. Na mate die kantoor gegroei het en ontwikkeling begin plaas vind het in Vredenburg, het die kantoor na die Mediese Sentrum verskuif in 1996, waar ons vir 12 jaar kantore gehuur het. Laat in 2007 het ons, ons eie eiendom gekoop te Houtstraat 22, Vredenburg en omskep in kantore. Die nuwe kantoor het ons offisieel in Maart 2008 geopen.

images

Meer oor ons personeel

Cecil Kilpin bied opleidingsgeleenthede vir klerke wat hul leerlingskap wil doen en het ons tans ‘n paar ingeskrewe klerke wat besig is met hul in diens opleiding en wat deeltyds studeer. Ons span bestaan tans uit 13 personeellede. Hulle is :

Personeellid Pos beklee Jare in diens
Johan la Grange Bestuurder 37 Jaar
Sandra van Wyk Ontvangdame 26 Jaar
Martie Oosthuizen Tikster 18 Jaar
Susarha la Grange Debiteure / Admin 24 Jaar
Carin la Grange Admin 10 Jaar
Johann de Wit Klerk 15 Jaar
Gerrit van der Westhuizen Klerk 15 Years
Hester de Witt Klerk / Admin 8 Jaar
Heinrich Nel Klerk 6 Jaar
Louis Malan Klerk 6 Jaar
Maryke van Aarde Klerk 4 Jaar
Heather Norman Klerk 4 Jaar
Hentian du Preez Klerk 1 Jaar

Die firma se filosofie

Cecil Kilpin & Kie. vind sy oorsprong reeds in 1902 en hul primêre doelwit is om saam met elke kliënt te werk om te verseker dat sy finansiële belange beskerm en versterk word.

Om die bogenoemde doelwit effektief te kan uitvoer, is dit altyd die vennote se “modus operandi” om ‘n sterk persoonlike verhouding met die firma se kliënte op te bou, gegrond op ‘n wedersydse vertroue en respek binne die raamwerk van vertroulikheid.  In die uitvoering van ons take handhaaf ons hoë tegniese standaarde gebaseer op ‘n wye spektrum van kommersiële ondervinding en verskaf ons gepaste oplossings vir alledaagse probleme.  Die samewerking en lojaliteit wat ons ontvang van ons kliënte, getuig van ons doelgerigtheid om die voorgenoemde doelwitte te bereik.

Welcome to our new newsletter!

Dear reader,

Welcome to our first edition of our monthly newsletter. The purpose of our newsletter, is to bring you interesting business articles and valuable information, relevant to our wide range of services, such as:

  • Information regarding SARS, their procedures and practices;
  • Handy and relevant business tips;
  • A summary of the most important information relevant to business and the general public; as well as
  • Information regarding our firm and it’s activities.

We trust that you will find it worthwhile to read the newsletter and invite you to make comment on any of the articles or to either contact us for more information or for further information on a subject.

About our office

The Vredenburg office was opened in October 1973. For a number of years, office space was rented in the Main Street. As the business grew and new developments started in Vredenburg, our office moved to the Medical Centre in 1996, there we rented office space for 12 years. In late 2007 we bought our own premises at 22 Hout Street, Vredenburg and converted it to offices. The new office was officially opened in March 2008.

images

About our personnel

Cecil Kilpin offers learnership opportunities for clerks that would like to do their learnerships and as such we currently have a few article clerks that are busy with their in work training and part-time studies. Our team currently consist of 13 personnel members. They are:

Personnel Job title Years in service
Johan la Grange Manager 37 years
Sandra van Wyk Receptionist 26 years
Martie Oosthuizen Typist 18 years
Susarha la Grange Debtors / Admin 24 years
Carin la Grange Admin 10 years
Johann de Wit Clerk 15 Years
Gerrit van der Westhuizen Clerk 15 Years
Hester de Witt Clerk / Admin 8 Years
Heinrich Nel Clerk 6 Years
Louis Malan Clerk 6 Years
Maryke van Aarde Clerk 4 Years
Heather Norman Clerk 4 Years
Hentian du Preez Clerk 1 Year

The firm and its philosophy

Cecil Kilpin & Co. can trace its roots back to 1902, and their primary philosophy is to work with each of their clients to ensure the protection and enhancement of their financial interest.

In order to carry out the aforementioned philosophy effectively it has always been the partners “modus operandi” to build a personal relationship with each of the firm’s clients, based on mutual trust and respect within the framework of confidentiality.  In doing the aforementioned we offer high technical standards based on a wide range of commercial experience and tailor made realistic solutions to today’s problems.  The co-operation and loyalty received from our clients testifies to the commitment which we have to the aforementioned objectives.