Tag Archives: Insolvent

Die sekwestrasieproses

A2_bDie sekwestrasieproses behels ‘n hofaansoek. Die Applikant in die aansoek is óf jyself vir jou eie sekwestrasie (vrywillige boedeloorgawe) óf die Applikant is ‘n skuldeiser van jou (‘n vriendelike of aggressiewe skuldeiser). Die aansoeke is feitlik dieselfde en alhoewel daar verskillende vereistes vir elk is, is die effek dieselfde.

Vrywillige boedeloorgawe

Dit verwys na die proses wanneer ‘n natuurlike persoon ‘n aansoek bring om hom/haarself onder sekwestrasie te laat plaas.

‘n Persoon is insolvent as sy/haar laste sy/haar bates oorskry, en dan kan hul aansoek doen vir ‘n vrywillige oorgawe van sy/haar boedel. Enigiemand kan op enige stadium sodra hy/sy insolvent is, aansoek doen vir ‘n vrywillige oorgawe, selfs al is hulle byvoorbeeld onder skuldberading.

Die persoon wat aansoek wil doen om hom/haarself te sekwestreer, sal ‘n beëdigde verklaring moet aflê wat verduidelik waarom hy/sy beweer hy/sy is insolvent. Dit sal opgestel word deur die prokureurs wat die aansoek namens die Applikant sal bring. Sodra die beëdigde verklaring geteken is, sal die aansoek deur die Hof uitgereik word en ‘n hofdatum sal gegee word. Die Applikant hoef nie in die Hof te verskyn nie,  want die prokureur verskyn namens hom/haar.

Indien die Hof ‘n bevel toestaan op die eerste hofdatum, sal dit ‘n voorlopige bevel wees en die saak sal uitgestel word vir ongeveer ‘n maand. Gedurende die maand sal kennisgewing aan alle krediteure gegee word en indien niemand teen die keerdatum die aansoek teengestaan het nie, sal die bevel gefinaliseer word en die persoon sal gesekwestreer word.

Verpligte sekwestrasie

Verpligte sekwestrasie behels ook ‘n hofaansoek, maar die Applikant moet ‘n skuldeiser van die skuldenaar wees. As dit ‘n skuldeiser is wat nie ‘n goeie verhouding met die skuldenaar het nie, verwys ons daarna as ‘n “aggressiewe” sekwestrasie (byvoorbeeld die bank).

Die banke bring selde sekwestrasie aansoeke teen die gewone skuldenaar, omdat dit baie goedkoper en makliker is vir hulle om die invorderingsprosedures te volg: lê beslag op eiendom en verkoop dit en/of lê beslag op jou salaris.

As dit ‘n skuldeiser is wat ‘n goeie verhouding het met die skuldenaar, verwys ons daarna as ‘n “vriendelike” sekwestrasie (byvoorbeeld ‘n familielid of ‘n vriend aan wie jy geld skuld).

Aggressiewe (“onvriendelike”) sekwestrasie

Waar ‘n onvriendelike skuldeiser ‘n sekwestrasie aansoek bring teen ‘n skuldenaar, verwys ons daarna as ‘n aggressiewe sekwestrasie, maar dit is steeds ‘n gedwonge sekwestrasie, in teenstelling met vrywillige boedeloorgawe.

Die skuldeiser wat die aansoek bring, moet ‘n eis teen die skuldenaar bewys; met ander woorde, die skuldenaar moet inderdaad geld aan die skuldeiser verskuldig wees. ‘n Tweede vereiste is dat daar ook ‘n voordeel vir krediteure moet wees. Derdens moes die skuldenaar ‘n daad van insolvensie gepleeg het.

As ‘n skuldeiser ‘n aggressiewe aansoek bring teen ‘n skuldenaar, kan die skuldenaar die aansoek teenstaan indien hy/sy nie insolvent is nie, of as daar ‘n ander rede is waarom die bevel nie toegestaan moet word nie.

Proses vir “onvriendelike” en “vriendelike” sekwestrasies

Die proses vir beide hierdie aansoeke is dieselfde, net die Applikant verskil.

Soos met vrywillige oorgawe, moet ‘n beëdigde verklaring deur die skuldeiser geteken word om te verduidelik waarom hy beweer dat die skuldenaar hom/haar geld skuld. Hy sal ook bewyse daarvan moet gee (kontrak/verklaring), asook  bewyse dat die skuldenaar ‘n daad van insolvensie gepleeg het (bv. waar die skuldenaar ‘n brief geskryf het om te sê dat hy/sy nie die skuld kan betaal nie). In beide gevalle moet die Applikant bewys dat daar ‘n voordeel vir krediteure sal wees as die skuldenaar gesekwestreer word.

Sodra die verklaring onderteken is, sal die nodige dokumentasie opgestel word, deur die Hof uitgereik word en ‘n hofdatum verkry word. Sodra dit gedoen is, sal die dokumente op die skuldenaar, werknemers van die skuldenaar, Meester van die Hooggeregshof en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens beteken word deur die Balju. Die voorlopige bevel moet ook by wyse van geregistreerde pos aan alle skuldeisers bo R5 000.00 gegee word. Indien die aansoek nie teengestaan word nie, sal ‘n finale bevel gemaak moet word vir sekwestrasie van die skuldenaar/Applikant.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou regsadviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.