Taxation of trusts

In the budget speech during February 2013 the minister of finance mentioned that the taxation of trusts will come under review to control abuse. In the 2013 budget review published by National Treasury the following was said regarding the taxation of trusts. To curtail tax avoidance associated with trusts, government is proposing several legislative measures […]

Sekere riglyne vir boedelbeplanning

Die hoofdoel met boedelbeplanning is om toe te sien dat soveel as moontlik van jou geakkumuleerde rykdom vir jou eie voordeel aangewend word en vir die maksimum voordeel van jou afhanklikes by jou dood. “Boedelbeplanning” word gedefinieer as die proses waarin ‘n program geskep en bestuur word om: Jou bates tydens jou leeftyd in stand […]

The importance of the independent trustee

A well-known court case, Land Bank of South Africa vs JL Parker and Two Others (the Parker case) irrevocably changed the requirements for independent trustees to be appointed and placed renewed focus on the duties and responsibilities of all trustees. As a result of the Parker case, most Masters of the High Court now require […]

So wanneer is ek by magte om as trustee op te tree?

Die Wet op Beheer van Trustgoedere 57 van 1988 definieer ‘n trustee as “enige persoon (ingesluit die oprigter) wat optree as trustee uit hoofde van ‘n magtiging in terme van Artikel 6.” In die saak van Lupacchini teen die Minister van Veiligheid en Sekuriteit (16/2010) [2010], ZASCA 108 (17 September 2010), is die posisie van […]